Gijzenrooische Zegge - Stratumse Heide

Korte beschrijving

Gijzenrooische Zegge
De kern van het gebied bestaat uit de Zegge, een nat elzenbroekbos met soorten als moerasviooltje, gele lis en waterviolier. Rond de Zegge ligt een zone met vochtige graslanden waar o.a. echte koekoeksbloem en pinksterbloem voorkomen.

Het betreft een oud cultuurlandschap tussen Geldrop en Eindhoven dat in het noorden wordt begrensd door de Rielsedijk en in het zuiden door de A67. Ten westen ligt de Stratumse Heide en bebouwing van Stratum en ten oosten is er de bebouwing van Geldrop. Een bijzonderheid is dat hier nooit een ruilverkaveling is uitgevoerd.

Stratumse Heide
De Stratumse Heide is een natuurgebied van ongeveer 110 ha, dat gelegen is in de gemeente Eindhoven. Het is eigendom van het Brabants Landschap.

Het gebied wordt door de autosnelweg A67 afgesneden van de Groote Heide, eveneens een natuurgebied. Ten oosten vindt men het natuurgebied Gijzenrooise Zegge, dat het karakter van een stuk kleinschalig oud boerenland heeft.

Gijzenrooi
Gijzenrooi was een van de zes gehuchten uit de voormalige gemeente Zesgehuchten. Het is nu de benaming voor een groepje boerderijen in het oude cultuurlandschap tussen Geldrop en Eindhoven.

Zesgehuchten is, zoals de naam al zegt, de verzamelnaam van de zes gehuchten waaruit deze vroegere gemeente is opgebouwd.Zesgehuchten hoorde bij de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en bestond uit Gijzenrooi, Genoenhuis, Hulst, Hoog Geldrop 't Hout en Riel.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.413000 E5.538000
Afstanden: 7, 5 km
Type: Bos, Open
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 7 km door de Gijzenrooische Zegge/ Stratumse Heide bij Geldrop.
Er is een verkorting van 5 km beschikbaar.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.

Sommige paden zijn snel drassig en daarom moet er geadviseerd worden om goede schoenen aan te doen.
Onderweg komt u geen horeca tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe route begint aan de Gijzenrooi, een paar honderd meter buiten Geldrop. Er is een klein parkeerplaatsje om de auto te parkeren. De fiets kan gewoon bij een boom worden geparkeerd. Het begin van de route loopt langs de rand van Geldrop. Telkens zie je een stukje van de oostrand waarbij de kerk van Zesgehuchten een prima oriëntatiepunt is.

Deze wandeling eigenlijk de eerste wandeling die we ooit met de GPS gelopen in september 2004 hebben. Gewoon om te kijken hoe dat ging met een GPS. Toen had je wel een bruikbare outdoor GPS, maar nog geen topografische kaart. De wandeling werd thuis uitgezet op de PC op ingescande topografische kaarten. Op de GPS was alleen een streep te zien die we moesten volgen, geen kaart op de GPS, we hadden alleen een soort Basemap met alleen een paar hoofdwegen. Heerlijk amateuristisch. Na een paar van deze GPS wandelingen besloten we om deze op een website beschikbaar te stellen, de rest is geschiedenis.

GPSwalking.nlWe lopen deze wandeling nogmaals in mei 2020. De foto-serie uit 2004 was erg beperkt en de beschrijving eigenlijk nietszeggend. Daarom een nieuwe ronde met de camera. En ook dit gebied is de moeite van een wandeling waard.

Info bord Gijzenrooische Zegge
De kern van het gebied bestaat uit de Zegge, een nat elzenbroekbos met soorten als moerasviooltje, gele lis en waterviolier. Rond de Zegge ligt een zone met vochtige graslanden waar o.a. echte koekoeksbloem en pinksterbloem voorkomen.

In dit deel liggen enkele fraaie houtwallen. De grasmus is hier de vaste bewoner. De graslanden worden omgeven door hoger gelegen oude akkergronden. Op biologische wijze, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, worden hier granen en groenbemestingsgewassen verbouwd.

GPSwalking.nlDit beheer past bij de cultuurhistorische waarde van deze akkers. Soorten als patrijs en geelgors voelen zich hier thuis. Akkerkruiden als korenbloem en klaproos krijgen de kans om zich te vestigen.

De Gijzenrooise Zegge
De Gijzenrooise Zegge is een natuurgebied van ongeveer 115 ha dat zich bevindt in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Eindhoven. Het was van oudsher de naam van een moerasgebied in de gemeente Zesgehuchten.

Het betreft een oud cultuurlandschap tussen Geldrop en Eindhoven dat in het noorden wordt begrensd door de Rielsedijk en in het zuiden door de A67. Ten westen ligt de Stratumse Heide en bebouwing van Stratum en ten oosten is er de bebouwing van Geldrop. Een bijzonderheid is dat hier nooit een ruilverkaveling is uitgevoerd.

GPSwalking.nlHet kerngebied bestaat uit een gebiedje met oude klotputten. Er groeit elzenbroek, wilgenkoepels en aan de randen enig berken-eikenbos. Hierdoorheen stroomt de Beekloop, een zijriviertje van de Kleine Dommel. Men vindt er moerasvaren, moerasviooltje en wateraardbei.

Eromheen liggen kleinschalige natte graslanden en daar weer omheen liggen bolle akkers die onregelmatig verkaveld zijn en soms gescheiden zijn door houtwallen en afgewisseld worden met bosjes. Hier wordt biologische landbouw bedreven. Hier en daar groeien dalkruid en salomonszegel.

Het Brabants Landschap werkt aan natuurherstel, onder meer door de grondwaterstand te verhogen om de verdroging tegen te gaan.

GPSwalking.nlVanaf het eind van de jaren 1960 bestonden er plannen het hele gebied te bebouwen maar na weerstand van de bevolking van Geldrop en Eindhoven werd besloten een bufferzone open te laten met daarin in ieder geval de Gijzenrooise zegge en het gehucht Riel.

Nog meer weerstand leidde uiteindelijk tot het stichten van het landschapsreservaat de Gijzenrooise zegge.

Aan het gebied grenzen de oude gehuchten Gijzenrooi en Riel. Het laatste is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

GPSwalking.nlHet is heerlijk wandelen op de vroege avond. De wandeling is kort genoeg ervoor. Maar ook lang genoeg om te kunnen genieten van 2 natuurgebieden. We tippen even de rand van Eindhoven aan om af te draaien naar de Stratumse Heide. Ook een fraai gebied om te wandelen.

Stratumse Heide
De Stratumse Heide is een natuurgebied van ongeveer 110 ha, dat gelegen is in de gemeente Eindhoven. Het is eigendom van het Brabants Landschap.

Het gebied wordt door de autosnelweg A67 afgesneden van de Groote Heide, eveneens een natuurgebied. Ten oosten vindt men het natuurgebied Gijzenrooise Zegge, dat het karakter van een stuk kleinschalig oud boerenland heeft.

GPSwalking.nlEen andere gebruikelijke naam voor het gebied is Leenderheide, wat eraan herinnert, dat de heide zich vroeger vér uitstrekte tot aan de Leende en zelfs de Belgische grens. Nog steeds strekt zich hier een bijna onafgebroken keten natuurgebieden uit (zie: Leenderbos en Groote Heide.

Het gebied strekt zich uit tot de bebouwing van de Eindhovense wijk Stratum. De bebouwing betreft de buurtjes Belgisch Dorp en Oostenrijks Dorp. Ten noorden en westen van het gebied vindt men de bebouwing van Stratum. Een woonbuurtje in de omgeving heeft eveneens Leenderheide.

In de jaren '70 waren er plannen om de Stratumse heide met woningen vol te bouwen, evenals het landbouwgebied in de richting van Geldrop, waar nu de Gijzenrooise zegge nog van over is.

HGPSwalking.nlet gebied bestaat uit een heidegebied en een voormalig stuifzandgebied dat in de jaren '30 is beplant met Grove den. Duivelsnaaigaren en Stekelbrem zijn hier te vinden, terwijl een groot gedeelte spontaan met vliegdennen is dichtgegroeid.

De paadjes zijn daar heel kronkelig en er is veel afwisseling tussen bos en heide. Het gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders.

In het gebied liggen enkele vennen, waarvan het Kanunnikesven het belangrijkste is. Hierin bevindt zich een eilandje dat door veenvorming is ontstaan. Er groeit o.a. veenpluis, wateraardbei en Waterdrieblad.

Een probleem voor het natuurbeheer is, dat de kwetsbare oevers te veel worden door de vele wandelaars. Andere vennen zijn het Rietven en het Karperven.

GPSwalking.nlOnderweg grote pijpen. Waar zouden die voor dienen. Gelukkig kwamen we een info bordje tegen met uitleg.

Renovatie Zuid Leenderheide-Rielsedijk
Waterschap De Dommel zuivert het vieze riool water op onze rioolwaterzuiveringen. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide -Rielse dijk in Eindhoven niet meer in orde is.

Het riool wat we gaan aanpakken ligt er sinds 1974. De betonnen koker ligt circa 3 meter onder de grond. Het beton, waar het riool van gemaakt is, is in de loop der jaren aangetast. Het risico dat een deel van het riool instort en daarmee het afvalwater wegstroomt, willen we beperken tot nul.

GPSwalking.nlDe komende jaren zal de A67 uitgebreid worden. Om te voorkomen dat we nu herstelwerkzaamheden verrichten die met de aanleg van de A67 weer teniet worden gedaan, kiezen we nu voor een tijdelijke oplossing. De permanente aanpassing van het riool in dit gebied gaat waarschijnlijk in 2022 van start.

In overleg met Brabants Landschap, andere partijen en vergunningverleners zijn er in maart 2019 bomen gerooid om zo de tijdelijke rioolleiding te kunnen plaatsen. Bij de werkzaamheden blijven we ook oog houden voor de natuur en voorkomen we zoveel mogelijk schade.

De tijdelijke leidingen worden zodanig geplaatst dat fietsers en wandelaars zoveel als mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de fiets-wandelpaden.

GPSwalking.nlDan lopen we de natuur weer uit en komen in het gehucht Gijzenrooi.

Gijzenrooi
Gijzenrooi was een van de zes gehuchten uit de voormalige gemeente Zesgehuchten. Het is nu de benaming voor een groepje boerderijen in het oude cultuurlandschap tussen Geldrop en Eindhoven.

Zesgehuchten is, zoals de naam al zegt, de verzamelnaam van de zes gehuchten waaruit deze vroegere gemeente is opgebouwd.Zesgehuchten hoorde bij de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en bestond uit Gijzenrooi, Genoenhuis, Hulst, Hoog Geldrop 't Hout en Riel.

De Gijzenrooise Zegge is tegenwoordig de benaming voor het landelijk gebied tussen Geldrop en Eindhoven. De Gijzenrooise weg is de rondweg rond Hoog Geldrop. Het woord "rooi" in Gijzenrooi vertelt ons dat het bos van Gijsbrecht werd ontgonnen.

GPSwalking.nlOok op de website van bewonersverening Gijzenrooi staat een leuk stukje geschiedenis:

Gijzenrooi
In het verleden had ieder perceel en ieder gehucht een naam. De meeste namen hebben te maken met de hoogteligging ofwel het gebruik van het perceel als akker, weide, hooiland, moeras of heide. De grote hoeveelheid heide en moerasnamen in de omgeving van Gijzenrooi geven aan dat de meeste gronden nog onontgonnen waren. Namen als Laar (Laarstraat in Geldrop), Goor (Braakhuizen in Geldrop), Broek (Hulsterbroek), Putten (bij Riel) en Zigge (Gijzenrooise Zigge) wijzen op moerasgrond.

GPSwalking.nlDe namen van de gehuchten verraden eveneens het een en ander over de oorsprong van het dorp. Zo is Riel afgeleid van Rielle of Rietlo. Lo betekent een open plek in het bos.

De naam Gijzenrooi wijst op een ontginning in het bos. Plaatsnamen die eindigen op Rode komen in deze streek vrij veel voor (Sint Oedenrode, Nistelrode). Gijsen wil zeggen dat de ontginning eigendom was van ene Gijsbrecht. De meeste namen eindigend op -rode dateren uit de twaalfde en dertiende eeuw.

De gehuchten Riel en Gijzenrooi lage op hoge zandruggen, zogenaamde donken of heuvels en omgeven door woeste gronden, die we grof aanduiden als de Rielse heide, de Stratumse heide en de Groote heide.

GPSwalking.nlDe Rielse heide werd in de eerste helft van de negentiende eeuw ontgonnen in verband met de aanleg van de Eindhovense weg. Aldaar lagen enkele zeer grote waterpartijen, waarvan er een tot 50 meter Riel naderde. Tussen Riel en de eerste huizen aan de Rielse dijk in Geldrop lag vroeger ook veel heide. Het gehucht Riel werd beschermd door grote houtwallen.

De bevolking van Gijzenrooi en Riel bestond grotendeels uit landbouwers. De pachters van de hoeven hadden de meeste grond ter beschikking.

Een deel van de inwoners van de gehuchten was als knecht werkzaam bij een boer. De dagloners moesten vaak met andere zaken aan hun kost zien te komen.

GPSwalking.nlIn Geldrop was geld te verdienen met de lakennijverheid (bijvoorbeeld als thuiswever in het gehucht) en ook de stad Eindhoven gaf enkele mogelijkheden. Gespecialiseerde bevolking als bakkers, slagers, smeden treffen we op deze gehuchten niet aan. De bevolking was direct of indirect bij de landbouw betrokken. Brood werd gebakken in een bakhuis bij de boerderij.

Half juni is dit gebied een bloemenpracht. Maar ook in andere jaargetijden is het de moeite waard om hier te lopen. Nu konden we genieten van een fraaie zonsondergang.

Wandel ze.

Geraadpleegde Websites:

POI's

 • Bankje N51.4056 E5.5241
 • Gijzenrooi N51.4102 E5.5286
 • Gijzenrooische Zegge N51.4146 E5.5285
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4133 E5.5377
 • Stratumse Heide N51.4068 E5.5203
 • Tijdelijke riolering N51.4099 E5.5221
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.