Oostkapelle-Domburg

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 30-10-2012

We verblijven voor onze najaarsvakantie 2012 op SVR camping Victoria in Oostkappelle op Walcheren.

De Manteling van Walcheren strekt zich uit vanaf Domburg tot de Veersegatdam. Het is een uniek natuurgebied dat bestaat uit strand, duin, binnenduinrandbossen, vroongebieden en diverse waterpartijen. De totale grootte is ca. 750 ha. Het gehele gebied valt onder de beschermde status van de Natuurbeschermingswet. Staatsbosbeheer heeft hiervan 130 ha. in eigendom en beheer. Het betreft de voormalige buitenplaatsen Westhove, Berkenbos, Duinbeek, Eikenoord en Randduin met het daarvoor gelegen duingebied en de eendenkooi Slikkenbosch.

Deze wandeling gaat van Oostkapelle naar Domburg en terug. Op de heenweg door het fraaie natuurgebied De Manteling, op de terugweg langs het strand. Heerlijk uitwaaien dus.


Kenmerken
Startpunt: Oostkapelle en Domburg
Startlocatie: Zeeland , Nederland
Coördinaten N51.564633 E3.536672
Afstanden: 16, 12, 9 km
Type: Bos, Strand, Vergezicht, Water, Zandheuvel
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 30-10-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km van Oostkapelle naar Domburg en terug.
Er zijn verkortingen van 12 en 9 km beschikbaar.
Ook is er een RTE-WPT route beschikbaar.
Onderweg komt u genoeg horecagelegenheden tegen.
Ook zijn er een aantal alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar als u niet van de camping wilt starten.
De route is goed begaanbaar, maar goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe starten deze wandeling op SVR camping Victoria. Niets is fijner dan gewoon vanaf de camping te kunnen starten. Maar ook voor wandelaars die vanaf een andere startlocatie willen gaan wandelen hebben we een aantal alternatieve parkeerplaatsen gemarkeerd.

Buitenplaats Duinbeek
Vermoedelijk is Duinbeek oorspronkelijk gebouwd als een versterking tegen de invallen van de Noormannen. Een leenbrief uit 1350 bevestigt dat Duinbeek toen een kasteel was. In 1572 werd dit kasteel, zoals vele kastelen, kloosters en kerken op Walcheren, door de Geuzen verwoest. In 1715 liet de Middelburgse burgemeester A. Duvelaer de huidige buitenplaats In classicistische stijl bouwen binnen de bewaard gebleven gracht, met links en rechts de koetsierswoning en de hovenierswoning.

GPSwalking.nlDe tuin had oorspronkelijk de kenmerkende geometrische lijnen van de barokstijl. Later werd de tuin grotendeels opnieuw aangelegd, in de Engelse landschapstijl.

Duinbeek werd achtereenvolgens bewoond door de families Van Citters, Meyners en Sprenger, maar stond ook langdurig leeg; In 1896 werd het ingebracht in de N.V. Duinbeek om te voorkomen dat tot sloop zou word en overgegaan, In de Eerste Wereldoorlog huisden Nederlandse en in de Tweede Wereldoorlog Duitse militairen op de buitenplaats.

GPSwalking.nlIn 1972 werd Duinbeek, dat inmiddels in zeer slechte staat van onderhoud verkeerde, verkocht aan R. van der Veen, bankier in Middelburg, die de buitenplaats zorgvuldig liet restaureren.

Het mooie van deze wandeling is dat het niet alleen een strandwandeling is, maar ook een schitterende boswandeling. Die combinatie is bijzonder.

We genieten volop van de prachtige herfstkleuren en de paddestoelen onderweg. Wat kan de wereld mooi zijn.

GPSwalking.nlBuitenplaatsen Manteling van Walcheren
De Manteling van Walcheren strekt zich uit vanaf Domburg tot de Veersegatdam. Het is een uniek natuurgebied dat bestaat uit strand, duin, binnenduinrandbossen, vroongebieden en diverse waterpartijen. De totale grootte is ca. 750 ha. Het gehele gebied valt onder de beschermde status van de Natuurbeschermingswet. Staatsbosbeheer heeft hiervan 130 ha. in eigendom en beheer. Het betreft de voormalige buitenplaatsen Westhove, Berkenbos, Duinbeek, Eikenoord en Randduin met het daarvoor gelegen duingebied en de eendenkooi Slikkenbosch.

GPSwalking.nlStaatsbosbeheer heeft als taak naast de natuur vooral de cultuurhistorische waarden in stand te houden. Met name de Barokke en de Engelse Landschapsstijl krijgen de aandacht. Ook de landschappelijke waarde van het gebied is groot. De voorjaarsflora, de zogenaamde stinzenflora is in het voorjaar een trekpleister voor bezoekers.

Naast de ongeveer 60 soorten broedvogels komen er reeën, damherten en diverse soorten zoogdieren voor, die hier een uitstekend leefgebied vinden. In de oude bomen en gebouwen leven populaties vleermuizen van verschillende soorten. In het duingebied vinden we unieke eikenstruwelen, die door wind en klimaat gevormd zijn.

GPSwalking.nlDe Manteling van Walcheren is in 1988 aangewezen als beschermd- en staatsnatuurmonument. Het gebied is van belang uit een oogpunt van natuurschoon en vanwege zijn natuurwetenschappelijke betekenis. Nu kunnen bedreigingen van de natuur een halt worden toegeroepen. Het beheer van de verschillende deelgebieden is in handen van Staatsbosbeheer, Delta Nutsbedrijven en particulieren. Voor de Manteling van Walcheren gelden o.a. regels op het gebied van verstoring en betreding. Zij voorkomen dat dieren worden verstoord of schade wordt toegebracht aan planten.

GPSwalking.nlHet natuurmonument "Manteling van Walcheren" beslaat een groot deel van de noordkust van het voormalige eiland Walcheren. Het natuurmonument is ca. 750 ha. groot. In het westen bepalen buitenplaatsen als Hoogduin, Westhove, Berkenbosch en Duinbeek, die voornamelijk uit bos bestaan, het beeld.

In het oosten is het duingebied breder en gevarieerd met o.a Oranjezon met zijn naaldbos van Corsicaanse den. Bij het Veerse Meer ligt het voormalige Fort Den Haak en nog een klein duingebied met een aangrenzende polder en dijk.

Vlak achter de duinen ligt een typische bosstrook, de zogenaamde "Manteling". Deze manteling is aangelegd door de vroegere bewoners om te voorkomen dat het zand uit de duinen zou verstuiven over de vlakke polder, waar zij gewassen verbouwden. Daarnaast diende de Manteling als bescherming tegen harde zeewind.

GPSwalking.nlDe Manteling is het leefgebied van een groot aantal diersoorten. Meer dan 70 vogelsoorten broeden er, waaronder tapuit, nachtegaal en grote bonte specht. Ook worden rugstreeppad, kleine watersalamander, levendbarende hagedis en duinhagedis waargenomen. Bergeend en holenduif broeden er in verlaten konijnenholen.

Zeer bijzonder is de aanwezigheid van een populatie damherten. Zij zijn afkomstig uit een hertenpark tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnapt en hebben zich sindsdien aangepast aan het leven in het duingebied.

GPSwalking.nlDe vegetatie van de Manteling is zeer divers. De jonge stuivende duinenzijn aan de zeezijde begroeid met helm. Aan de landzijde komen droge duingraslanden voor met veel korstmossen en struwelen met duindoom, vlier en wilde liguster. In de natte duinvalleien zijn graslanden en moerassen te vinden met waternavel, fraai duizendguldenkruid en gele lis. Op de oude vastgelegde duinen aan de polderzijde is een voor Zeeuwse begrippen groot bosgebied aanwezig met zomereik, es, iep, ruwe berk en grauwe wilg. De flora van de bossen van de buitenplaatsen is zeer soortenrijk en bekend om zijn stinze (=landgoed) planten als: stengelloze sleutelbloem, Italiaanse aronskelk, breedbladig longkruid en vele andere. In het verleden zijn deze planten, vaak met een heilzame werking, door de bewoners van de buitenplaatsen aangeplant en vervolgens verspreid.

GPSwalking.nlDan komen we aan bij kasteel Westhoven. We lezen alle informatiebordjes die hier staan opgesteld.

Kasteel Westhoven: van vesting tot lusthof
Mogelijk was er op deze plek al in 836 een zogenaamde motteburcht (dat is een met hout versterkte aarden verdediging), gebouwd om de Noormannen tegen te houden. De naam West hove duikt in archieven in 1277 op. De abten van Middelburg hadden er hun buitenverblijf en jachtslot. Hier ontvingen zij in een aangename omgeving hoge gasten als Floris V, Karel de Stoute en keizer Karel V. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is ook hier hevig gevochten. Na de val van Middelburg in 1574 veroverden de Watergeuzen het kasteel op de Spaanse bezetters. Ze plunderden het gebouw en staken het in brand. De brand verwoestte een groot deel van het complex: de achterzijde en beide zijvleugels gingen verloren.

GPSwalking.nlIn de 17e eeuw werd het kasteel weer opgebouwd. De verdediging was inmiddels minder belangrijk dan het aangenaam verpozen. Vandaar dat men veel energie en geld besteedde aan de aanleg van park en tuinen. Het werd toen bewoond door rijke en voorname Zeeuwse families, die hun fortuin hadden verdiend met handel in de VOC. Een van die families - Reigersberg - heeft met een windwijzer in de vorm van een reiger een origineel beeldmerk nagelaten. In de 18e eeuw zijn oranjerie, koetshuis en stallen aan het kasteel toegevoegd. Gravin van Lynden, de toenmalige eigenares, heeft in 1926 het gebouw beschikbaar gesteld als herstellingsverblijf voor zwakke kinderen.

Kasteel Westhove kwam zwaar beschadigd uit de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig is die schade hersteld. Sindsdien heeft men het kasteel binnen en buiten meerdere malen ingrijpend gerenoveerd. Sinds 1985 kan iedereen zich (tijdelijk) kasteelheer wanen. Je boekt gewoon een kamer bij Stayokay (voorheen jeugdherberg).


GPSwalking.nlHollandse linde
Als deze oude boom eens kon vertellen.... De markante boom pal voor het kasteel is een gekweekte kruising van de winterlinde en zomerlinde. Dit zijn in Nederland zeldzame boomsoorten. De bastaard komt vaker voor: op dorpspleinen, langs wegen, bij boerderijen en op buitens. Maar een boom van deze leeftijd is wel heel bijzonder. Zeker in Zeeland. Waarschijnlijk stamt dit exemplaar uit de 17e eeuw. In die tijd is ook de kasteeltuin aangelegd. Volgens sommige bronnen is de boom vele eeuwen ouder, maar overtuigend bewijs ontbreekt. In elk geval is het een prachtige imposante boom. Waard om te koesteren.

GPSwalking.nlKauw
Deze kleine neef van de kraai is meestal wel rond kasteel Westhove te zien. Scharrelend op de gazons, spelend in de knoestige linde of sierlijk zwevend rond de torens. De zwarte vogel is een opportunist. In de meeste landschappen weet hij wel aan voedsel te komen. De kauw is vooral te vinden bij torens, ruines, grote gebouwen en in parken en bossen met oude holle bomen. Want in holtes bouwt het kauwenpaar het nest. Het zijn zeer sociale vogels. Bijna altijd zie je ze in een groep. De kauw vormt paartjes voor het leven. Let maar eens op: je ziet ze meestal twee aan twee. De vogel is een slimme rakker die zich makkelijk aanpast aan de mensenmaatschappij. De kauw is daardoor allesbehalve een bedreigde soort. Maar door zijn gedrag wel zo boeiend om eens extra op te letten.   

GPSwalking.nlIntussen begint het te spetteren. Jammer, want we lopen liever droog. Om de eerste bui te doorstaan gaan we bij het museum Terra Maris naar binnen.

Terra Maris
Terra Maris, letterlijk land van de zee, is het museum voor natuur en landschap in Zeeland. Een afwisselende en levendige tentoonstelling neemt u mee door de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en laat u de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur zien, van aalscholver tot zeekraal! U ervaart hoe wind en water, maar ook de mens, het landschap hebben vormgegeven. In de bijbehorende landschapstuin krijgt u 'in het echt' een indruk van de verschillende landschapstypen en de natuur in Zeeland.

GPSwalking.nlOnzichtbaar werk?
Een groot deel van het waterschapswerk is 'onzichtbaar', maar toch zijn wij volop in dit gebied te vinden. We zijn als het ware achter de schermen bezig om ervoor te zorgen dat u veilig kunt wonen, werken en van uw vrije tijd kunt genieten. We zorgen dat het water, dat u per dag verbruikt, weer wordt schoongemaakt en zo weer de natuur in kan. Ook zorgen we dat de Zeeuwse polders niet te droog en niet te nat worden door het regenwater naar de gemalen te pompen of juist vast houden als het erg droog is.

GPSwalking.nlDaarnaast houden wij een oogje in het zeil, zodat we meteen kunnen ingrijpen als er schade aan een dijk ontstaat. Daarbij zorgen we ervoor dat dijken en duinen in een optimale conditie blijven of we maken ze nog een stukje sterker. Op de polderwegen vindt u ons ook. Daar proberen we de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Zo ziet u dat al dat 'onzichtbare' werk, noodzakelijk is.

Het hele jaar door organiseert Terra Maris natuureducatieve activiteiten en excursies in en om het museum. In het museumcafe en in de winkel is ook de niet-museumbezoeker van harte welkom, die zijn vrij toegankelijk.

Terra Maris is van mei t/m oktober dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Van november t/m april op woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur (maandag en dinsdag gesloten m.u.v. de Nederlandse schoolvakanties).

GPSwalking.nlZeeland is jong
De bodem is pas in de laatste paar duizend jaar gevormd door de afzetting van zand en klei meegevoerd met zee- en rivierwater. Tussen de zand- en kleipakketten komen ook veenlagen voor, ontstaan door de ophoping van afgestorven planten in de bodem. Deze veenlagen wijzen er op dat er ook zoetwatermoerassen hebben bestaan in het gebied. Dat was het geval in de eeuwen direct voor het begin van onze jaartelling. Een rij vrijwel ononderbroken duinenrij in het westen verhinderde toen nog dat de zee het land binnendrong.

Rond het jaar 300 begon het landschap in snel tempo te veranderen. De zee drong steeds meer het land binnen. De veenlagen werden weggespoeld of raakten bedolven onder een laag zeeklei. Het zoete veenlandschap veranderde in een zout getijdenlandschap met geulen, schorren en platen.

I
GPSwalking.nln het getijdenlandschap van de vroege middeleeuwen was maar mondjesmaat bewoning mogelijk. Maar vanaf de 12e eeuw werden hoog opgewassen schorgebieden steeds planmatiger ingepolderd. De bevolking nam toe; dorpen, kerken, polders met dijken en dammen, weilanden en watergangen verschenen in het landschap.

Dat is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Talloze keren nam de zee terug wat hij eerder bezeten had. Nergens ter wereld zijn er zoveel verdronken dorpen in zo'n klein gebied.

Sinds 1953 lijkt de zaak onder controle te zijn: het Deltaplan heeft Zeeland veiliger gemaakt dan ooit. Maar... Zeeland zal blijven veranderen. De dammen en keringen van de Deltawerken brengen behalve veiligheid ook problemen met zich mee die niet te waren voorzien. En de zeespiegel stijgt.... Tijd voor nieuwe oplossingen?


Gedicht
En groter gaat het wilde waaien heersen
Het water wordt een zandwoestijn gelijk;
Een schorre vogel houdt niet op te krijsen,
Als 't lood der regens op de golven strijkt.

Hans Warren

Een aanrader dit museum. Hierna gaan we verder richting Domburg. Onderweg komen we het Grand Canal van Landgoed Hoogduin tegen.

GPSwalking.nlLandgoed Hoogduin
Landgoed Hoogduin te Domburg maakt deel uit van de ‘Manteling van Walcheren’, en is in particulier bezit. In opdracht van de familie heeft Bosch Slabbers een herstelplan gemaakt voor het gehele landgoed Hoogduin, dat bestaat uit drie voormalige buitenplaatsen, het Hof Landlust, het Hof Hooge Duijn en het Hof Duinvliet.

Recent is het Grand Canal in oude luister hersteld. Het kanaal bevindt zich in de hoofdas van de buitenplaats tussen het eiland en de duinen. Door in samenhang tevens het historische Mantelingenpad te herstellen zijn de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de buitenplaats veel spannender geworden.

GPSwalking.nlHet Mantelingenpad kruist het Grand Canal via een hoog gelegen bruggetje. Vanaf de brug heeft de wandelaar een prachtig uitzicht over het kanaal en de hoofdas van de buitenplaats.

Dan lopen we Domburg in. Een plaatsje met veel gezellige horecagelegenheden.

Domburg
Domburg is een stad in de gemeente Veere, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het is gelegen aan de westkust van het voormalige eiland Walcheren en is de op twee na oudste badplaats van het land. Domburg telt per 1 januari 2010 1490 inwoners.

We lopen langs het strand over de Boulevard van Schagen. Een fraai uitzicht over de omgeving is ons deel.

GPSwalking.nlHet strand omstreeks 1900
Het in 1899 aangelegde wandelpad van de Hoge Hil tot het Badpaviljoen werd in 1987 omgedoopt in Boulevard van Schagen, naar de Domburgse dichter/graficus J.C. van Schagen (1891 - 1985) die er regelmatig 'een duuntje pikte'.

Villa Carmen Sylva
Tijdens haar verblijf in Domburg in 1889, bracht koningin Elisabeth van Roemenië (1843-1916) de dag vaak door in Villa Maria. Na haar vertrek veranderde de Duitse eigenaar van de viaal de naam in Carmen Sylva ("het zingende woud"), naar het pseudoniem waaronde de koningin dichtte en schreef.

GPSwalking.nlHet strand aan de voet van de villa, was één van de plekjes waar Piet Mondriaan (1872-1944) bij voorkeur zat te schetsen.

Badpaviljoen
Het eerste Badpaviljoen, een soort koffie- en badhuis, werd in 1837 gebouwd. Het bouwwerk was in classicistische stijl opgetrokken en kende één grote zaal. In 1889 werd het vervangen door -min of meer- het tegenwoordige paviljoen: een karakteristiek gebouw met een ruime concertzaal, damessalon, leeskamer, biljartzaal, veranda's aan land- en zeezijde en een ruim terras aan de zeezijde. Doordat het gebouw aan de landzijde voor het oude paviljoen werd neergezet, ontstond er een souterrain in het duin. Het werd het trefpunt voor de badgasten.

Onder leiding van directeur Paul Elout (1873-1956), de echtgenoot van de schilderes Mies Elout-Drabbe (1875-1956), organiseerde de Domburgsche Zeebadinrichting er dansavonden, kinderbals, concerten, voordrachten, enz.

GPSwalking.nlNaast Zeeuwse notabelen zag men er aanvankelijk regelmatig hoge gasten uit heel Europa, die naar Domburg kwamen om de beroemde arts J.G. Mezger (1838-1909) te raadplegen. Zij werden al spoedig gevolgd door de Nederlandse adel en -vooral na WO I- door de welvarende middenklasse.

De kunstenaars lieten zich er niet vaak zien, maar in het tweede decennium van de 20ste eeuw kon men er bijvoorbeeld de historicus Johan Huizinga (1872-1945) wel als sneltekenaar en sprookjesverteller aantreffen en de componist en schilder Geert von Brucken Fock (1859-1935) als pianist.

Vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw verkommerde het paviljoen. In 2008 is het complex gerestaureerd en herbouwd (E. Hoogenberk, architect) met een aanzienlijke uitbreiding aan de zeezijde, op de plaats van het eerste badpaviljoen. Het omvat nu behalve de  (herbouwde) Groote (Kur-Ball) Zaal een restaurant en negen bijzondere appartementen. De opening geschiedde op 11 juni 2008 door minister-president Jan Peter Balkenende.


GPSwalking.nlMondriaanbank
De Mondriaanbank (1989) verbindt het heden met het verleden. De inheemse godig Nehalennia, vaak afgebeeld met een hond aan haar voeten en een schaal appels op haar schoot, was in de Romeinse tijd vermoedelijk een beschermgodin voor scheepsvaart en handel.

Zij zit op een door kunstenaar Guido Metsers (1940) in Mondriaan-stijl uitgevoerde bank en geeft zo vorm aan het oude gebruik van de "klapbank" waar het nieuws van de dag als door een volksgericht werd besproken.

Hier vandaan ziet u ongeveer wat Mondriaan moet hebben gezien toen hij een schilderij maaktje van het strand bij Domburg. Hij wilde zijn werk in het begin van zijn Domburgse periode nog een uiting laten zijn van wat men werkelijk zag, maar was al op zoek naar een betere weergave dan de natuurgetrouwe.


GPSwalking.nlHet Nehallenniagebied
Het Strandhotel (1898). Villa Sommerhoff(1887) en het oude Badhotel (1866) bestaan niet meer. Op de plek van het oude Badhotel is een nieuw Badhotel(1994) verrezen. Al voor de komst van de beroemde arts J.G. Mezger (1838-1909) naar Domburg was men vol lof over de kwaliteiten van de badinrichting.

In Dr. Mezger's tijd werd Domburgs naam als kuuroord gevestigd. Aan het einde van de 20e eeuw zijn alle mogelijkheden er voor een herleving van de kuurgedachte. Het Nehalennia-gebied is heringericht tot kuurtuin annex duintuin.

GPSwalking.nlDe watertoren in Domburg
De watertoren in Domburg is ontworpen door Hendrik Sangster en in 1933 gebouwd in opdracht van het waterleidingbedrijf van de gemeente Domburg. De toren is 28,5 m hoog en heeft een opslagcapaciteit van 200 m³.

De gemeente Domburg kocht het drinkwater in bij het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van Middelburg, die in het huidige natuurgebied Oranjezon een waterwingebied exploiteerde. Aan de Noordweg tussen Serooskerke en Vrouwenpolder werd het voor Domburg bestemde water afgezonderd in een reservoir en via een pompstation naar de watertoren in Domburg getransporteerd. De watertoren zette de druk op het water in de leidingen naar de huisaansluitingen.

GPSwalking.nlDe toren is een rijksmonument en is niet te bezoeken. Het ligt thans midden in het natuurmonument De Manteling van Walcheren. Er is geen voor derden begaanbare weg naartoe. In de Tweede Wereldoorlog werd de toren flink beschadigd. De gedichte gaten zijn nog steeds duidelijk zichtbaar.

De kleur van het bovenstuk is afkomstig van de geoxideerde koperen dakplaten. De toren is particulier eigendom. Plannen om de toren een nieuwe bestemming te geven zijn moeilijk te realiseren vanwege de monumentenstatus en de ligging in een natuurgebied.

GPSwalking.nlWe lopen over een verlaten en zeer nat strand. De regen komt intussen met bakken uit de lucht. We besluiten om even een pauze in te lassen met een warme kop chocolade voordat we Oostkapelle binnenlopen.

Oostkapelle
Oostkapelle (Zeeuws: Oôskappel) is een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, in de gemeente Veere, nabij Domburg. Het had op 1 januari 2010 2456 inwoners en is daarmee een van de grotere kernen van de gemeente. Het dorp bestaat uit een kleine kern met bebouwing, waartussen nog veel oude boerderijen liggen. Even buiten de eigenlijke kom ligt een park met exclusieve huizen, voornamelijk bewoond door mensen van buiten het dorp.

GPSwalking.nlOostkapelle dankt zijn naam aan een kapel die hier in vroeger tijden moet hebben gestaan, samen met een andere kapel, die op de plaats van het huidige Westkapelle ligt. Als vestingplaats ontwikkelde het westelijke zusje van Oostkapelle zich lopende de Middeleeuwen echter beter dan Oostkapelle, dat tot in de twintigste eeuw een boerendorp bleef.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de plaats zich echter in het spoor van onder meer Domburg en Zoutelande tot een badplaats, met het duingebied en de Noordzee op korte afstand. Het dorp werd dan ook niet onderhevig aan leegloop.
Oostkapelle was tot 1966 een zelfstandige gemeente, waarna het tot 1997 deel uitmaakte van de gemeente Domburg.

We komen langs een plaats waar vroeger een buitenplaats was. Een schilderij laat zien hoe fraai onderkomen hier gestaan heeft. Nu staat er een "lelijk" schoolgebouw.

GPSwalking.nlBuitenplaatsen
Het eiland Walcheren teide In de achttiende eeuw 220 buitenplaatsen. Tussen Domburg en Vrouwenpolder lagen de lusthoven vrijwel aaneengesloten. Rond Oostkapelle waren dat ondermeer het hof Duno, het huis ten Duijne, het kasteel Westhove en het hof Duijnbeek.

In 1679 werd de heerlijkheid Oostkapelle gekocht door meester Willem le Sage (1646-1721). Op zijn nieuw verworven grond liet hij 'een seer prachtig en kostelijk huijs' bouwen.

De opvolgende heer van Oostkapelle liet het huis verbouwen en een nieuwe tuin aanleggen. Het omvatte een orangerie, een plantage, een bos, speelhof, menagerie en vijvers. Een Chinese tempel en verscheldene stenen, marmeren en loden beelden verfraaiden de tuin die slechts voor een kleine groep gegoeden was opengesteld. Zo brachten op 22 juli 1786 de stadhouder prins Willem de Vijfde en zljn familie een bezoek aan het huis en de tuin.

GPSwalking.nlIn 1795 werd het huis gevorderd voor inkwartiering van Franse militairen en zette het verval in. De toenmalige eigenaar, Johan Steengraoht van Oostkapelle, liet het huis in 1805 voor afbraak verkopen en de tuin roolen. Onderdelen werden verkocht en en andere huizen geplaatst. in het Dordrechts Museum bevinden zich nog twee geschilderde behangsels afkomstig uit het huis.

Op de plaats waar het Huis te Oostkapelle stond, is in 1979 een school gebouwd. De gracht rond het huis en het grote bassin, onderdelen van de oude tuinaanleg, zijn in de huidige woonwijk nog herkenbaar.

GPSwalking.nlHet begint langzaam donker te worden, de regen is gelukkig grotendeels voorbij getrokken. Door het nu mistige weer verdwijnt langzaam de kleur uit de omgeving.

Dat geeft ook weer fraaie plaatjes als we in de buurt van de camping komen. Over de velden zien we in de verte een paar bomen en boerderijen.

Met dat uitzicht nemen we afscheid van deze interessante en mooie wandeling. Een schitterende omgeving.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N51.5797 E3.5435
 • Alternatieve parkeerplaats 2 N51.5600 E3.5006
 • Badpaviljoen N51.5661 E3.4960
 • Domburg N51.5643 E3.5016
 • Duinbeek N51.5729 E3.5344
 • Hof Hooghe Duyn N51.5664 E3.5073
 • Kasteel Westhoven N51.5697 E3.5218
 • Mondriaanbank N51.5665 E3.4972
 • Museum Terra Maris N51.5697 E3.5196
 • Oostkapelle N51.5684 E3.5512
 • Start/finish/camping N51.5646 E3.5366
 • Strandpaviljoen N51.5799 E3.5343
 • Villa Carmen N51.5658 E3.4952
 • Watertoren Domburg N51.5668 E3.5007
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.