Oostvaardersplassen: De nieuwe wildernis

Korte beschrijving

De Oostvaardersplassen vormen een jong natuurgebied van zo'n 5600 ha (56 km²) tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat (ca. 3600 ha) en een droog (ca. 2000 ha) gedeelte. Het droge gedeelte is een geschikt habitat voor grote grazers.

Het gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers en geniet wettelijke bescherming. Het is vrijwel geheel aangewezen als Vogelrichtlijngebied (5505 ha) en Staatsnatuurmonument (5600 ha). Sinds 1999 bezitten de Oostvaardersplassen het Europees diploma voor natuurbeheer, een erkenning die iedere vijf jaar moet worden geëvalueerd namens de Raad van Europa.

De Oostvaardersplassen worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied leven inmiddels al meer dan 25 jaar groepen uitgezette runderen, paarden en edelherten. Deze grote planteneters of hun verwante voorouders worden geacht ook in het verre verleden in Nederland te zijn voorgekomen en mede vorm te hebben gegeven aan het landschap. Men probeert deze zogenaamde grote grazers in dit natuurgebied op een "volledig natuurlijke manier" te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet worden bijgevoerd. Dit voor Nederland bijzondere beheersexperiment heeft verschillende malen tot discussie geleid.


Kenmerken
Startpunt: Lelystad: parkeerplaats Kitsweg 1
Startlocatie: Flevoland , Nederland
Coördinaten N52.458000 E5.418384
Afstanden: 20 km
Type: Bos, Open, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Bij bezoekerscentrum
Gelopen op: 15-11-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 20 km door Nieuwe Wildernis (Oostvaardersplassen) bij Lelystad.
Er zijn verkortingen beschikbaar in twee andere wandelingen die we hier gelopen hebben.
Horeca komt u alleen tegen in het bezoekerscentrum.
De wandeling is goed begaanbaar, goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.

Honden zijn niet toegelaten op deze wandeling, ook niet aangelijnd.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe hebben de Oostvaardersplassen al eens eerder bezocht. Een schitterend gebied waarvoor u wel een goede verrekijker nodig hebt, want de meeste dieren staan op een gepaste afstand.

Er is al veel geschreven over, en gefilmd in, de Oostvaardersplassen. Wie kent de film "De Nieuwe Wildernis" niet. Wij hadden tijdens deze wandeling hetzelfde gevoel. Door de Herinrichting Oostvaardersveld werd onze route langer dan we handden gepland. Daarmee konden we net voor zonsondergang de parkeerplaats weer bereiken. Met als toegift een schitternde zonsondergang vanuit een vogelkijkhut.

GPSwalking.nlWe starten de wandeling met een kopje koffie met appeltaart in het bezoekerscentrum. De zon schijnt, dus al vlug gaan we op pad, we hebben een pittige route voor ons liggen.

Denk er aan dat een hond niet toegestaan is op deze wandeling, ook niet aangelijnd.

Bekijk ook de twee kortere routes:

GPSwalking.nlDe Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen vormen een jong natuurgebied van zo'n 5600 ha (56 km²) tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels.

Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat (ca. 3600 ha) en een droog (ca. 2000 ha) gedeelte. Het droge gedeelte is een geschikt habitat voor grote grazers.

GPSwalking.nlHet gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers en geniet wettelijke bescherming. Het is vrijwel geheel aangewezen als Vogelrichtlijngebied (5505 ha) en Staatsnatuurmonument (5600 ha). Sinds 1999 bezitten de Oostvaardersplassen het Europees diploma voor natuurbeheer, een erkenning die iedere vijf jaar moet worden geëvalueerd namens de Raad van Europa.

De Oostvaardersplassen worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied leven inmiddels al meer dan 25 jaar groepen uitgezette runderen, paarden en edelherten. Deze grote planteneters of hun verwante voorouders worden geacht ook in het verre verleden in Nederland te zijn voorgekomen en mede vorm te hebben gegeven aan het landschap.

GPSwalking.nlMen probeert deze zogenaamde grote grazers in dit natuurgebied op een "volledig natuurlijke manier" te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet worden bijgevoerd. Dit voor Nederland bijzondere beheersexperiment heeft verschillende malen tot discussie geleid.

Verbinding Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld

Er komt weer een nieuwe verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de omliggende gebieden. De duiker van het z.g.n. Hoofddiep wordt aangepast. Dczë heeft zijn oorspronkelijke functie grotendeels verloren. Een mogelijkheid om deze onderdoorgang een andere functre te geven. We richten op dit ogenblik het Oostvaardersveld opnieuw in. Er bestond altijd al de wens om de Oostvaardersplassen ook voor het publiek beter met omgeving te verbinden. Daarom leggen we deze onderdoorgang nu droog. Onder het spoor door komt een wandelpad.

GPSwalking.nlVia dit pad kunt u straks vanaf het Buitencentrum in de Oostvaardersplassen het Oostvaardersveld bereiken en andersom. Mocht he techter tegen alle verwachtingen in, in de toekomst toch nog noodzakelijk zijn om het wateraanvoerkanaal weer in gebruik te nemen, dan is dat mogelijk. Hiervoor treffen we voorzieningen.

Uiteindelijk zal de totale inrichting van het Oostvaardersveld begin september 2014 gereed zijn.

GPSwalking.nlHerten
Via deze onderdoorgang is er ook voor het edelhert de mogelijkheid om zich te verplaatsen naar het Oostvaardersveld. De praktische uitwerking gebeurt in het nog op te stellen beheerplan, dat we in samenspraak met verschillende partijen opstellen. Als dit klaar is kunnen edelherten het 'Oostvaardersveld in beginsel betreden. Hierdoor kunnen wandelaars straks in het Oostvaardersveld oog in oog staan met edelherten, een unieke ervaring. Om de herten in het gebied te houden worden er verschillende rasters rond het gebied geplaatst. Runderen en paarden hebben geen vrije uitwisseling tussen de beide gebieden.

GPSwalking.nlVerbinden
Dat begon enkele jaren geleden met de aanleg van een dam die de gravers yan de Oostvaardersplassen toegang gaf tot het Oostvaardersbos.

Eind vorig jaar is er een onderdoorgang in gebruik genomen tussen het Kotterbos en het centrale gebieden de Oostvaardersplassen. Ook deze is speciaal voor de grazers met de mogelijkheid voor excursies naar het centrale gebied.

GPSwalking.nlWateraanvoer
De duiker van de nieuwe verbinding was ooit bedoeld voor het watertoevoerkanaal, om het waterpeil van het moeras te kunnen regelen. Echter, door de keuze voor het regenwatermodel, waarbij in beginsel geen water wordt ingelaten, is de duiker hier in de afgelopen decennia niet meer voor gebruikt en derhalve niet meer nodig. Echter, om bij onvoorziene omstandigheden toch tot wateraanvoer over te kunnen gaan, zal er een mogelijkheid gemaakt worden om in zulke omstandigheden toch water in te kunnen laten.

GPSwalking.nlOostvaardersplassen
Zuidelijk Flevoland is, zoals veel Nederlandse polders, uit water ontstaan. Maar op één plek ging het net even anders. Toen bij de drooglegging hier in het laagste deel van het gebied veel water achterbleef en er slikvelden ontstonden had dat onmiddellijk een grote aantrekkingskracht op vogels.

Het zompige terrein kreeg de kans zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. Waartoe dat zou leiden had zelfs de grootste natuurliefhebber niet kunnen dromen. In korte tijd ontstond een levend mozaïek van ondiep water, rietmoerassen en wilgenbossen.

GPSwalking.nlDoor z'n uitgestrektheid, natuurlijke dynamiek en voedselrijkdom werd de Oostvaardersplassen een kraamkamer voor veel zeldzame vogels. Soorten als baardman en bruine kiekendief hebben zich vanuit dit gebied over andere landen van Europa kunnen verspreiden.

Van bos naar water
Natuurlijke overgangen tussen water, moeras en bos kenmerken de huidige Oostvaardersplassen. Ze zijn erg belangrijk en ze zorgen ervoor dat het gebied zo soortenrijk blijft. Aan deze dynamische indeling komt geen mensenhand te pas.

GPSwalking.nlGrauwe ganzen spelen een belangrijke rol. De duizenden messcherpe snavels, die dag in dag uit aan het werk zijn, knagen het jonge riet kort en houden het water open. De ganzen stimuleren het riet bovendien tot de vorming van nieuwe loten.

Heckrunderen, konikpaarden en edelherten, die vooral te zien zijn op de vlaktes en in het bos, grazen en knabbelen ook aan de vegetatie. Jonge boompjes en struiken worden door deze grote grazers op natuurlijke wijze kortgemaaid. Zo zorgen de zoogdieren ervoor dat het een half open landschap wordt.


GPSwalking.nlWater is leven
Soorten als krakeend, slobeend, pijlstaart en zomertaling rusten en foerageren op de uitgestrekte plassen. In het riet vinden we vogels als grote zilverreiger, lepelaar, kleine karekiet, snor en porseleinhoen.

Sommige leiden een welhaast onzichtbaar bestaan, zoals de zeldzame roerdomp. Hij leeft diep in het rietoerwoud en bouwt daar zijn nest. In de broedtijd hoempt hij regelmatig over het water, als de misthoorn van een stoomboot.

GPSwalking.nlIn de Oostvaardersplassen vinden we sterk uiteenlopende soorten vogels waarvan er veel op een of andere manier aan water gebonden zijn. Aalscholver en dodaars leven vrijwel hun hele leven op en onder water. De roerdomp is ook aan water gebonden, maar broedt in het riet. Zo gebruikt iedere soort het water op zijn eigen, specifieke manier.

Leven in het moeras
De Oostvaardersplassen dankt zijn internationale (vogel-)bekendheid vooral aan het uitgestrekte moerasgebied. Het kan zich meten met de belangrijkste natuurgebieden in Europa.

GPSwalking.nlHet moeras vormt een ondoordringbare en beschermende jungle voor veel dieren, zoals muizen, kikkers, padden, vissen en veel soorten insecten, waaronder vlinders en libellen. Al die soorten hebben profijt van zo'n uitgestrekt gebied. Op hun beurt zijn ze voedsel voor de vogels!

In het najaar verzamelen zwaluwen en andere trekvogels zich hier boven het rietland en de bossen om voedsel te zoeken alvorens ze aan de trek naar Afrika beginnen. In het voorjaar komen juist veel steltlopers uit het zuiden naar de Oostvaardersplassen als tussenstop voor hun lange tocht naar het hoge noorden.


GPSwalking.nlNieuwe ontwikkelingen
Spectaculaire roofvogels als zeearend en visarend herkennen de voedselrijkdom van de Oostvaardersplassen. Op korte termijn kunnen ze hier gaan broeden.

Elk jaar worden wel zeearenden gezien. Deze zeer grote, sterke vogel was in de Middeleeuwen algemeen in Nederland, maar verdween hoofdzakelijk door toedoen van de mens (ontginning, jacht, landbouw). Met het ontstaan van een nieuw, uitgestrekt gebied als de Oostvaardersplassen zijn er goede kansen dat de zeearend als broedvogel terugkeert. Inmiddels is er voldoende voedsel voor deze krachtpatser, zoals vis, dood aas en watervogels.

GPSwalking.nlDe aantrekkingskracht van de Oostvaardersplassen blijkt ook uit regelmatige bezoekjes van soorten als kraanvogel en zwarte ooievaar. De toekomst ziet er wat dit betreft zonnig uit.

Europees diploma voor Oostvaardersplassen
De Oostvaaraersplassen is onderscheiden met het "Europees Diploma voor Natuurbeheer". Deze onderscheiding door de Raad van Europa onderschrijft het internationale belang van de Oostvaardersplassen. Door de nog steeds groeiende rijkdom aan zeldzame en bijzondere vogels kan de Oostvaardersplassen zich meten met Europese moerasgebieden als de Camargue in Frankrijk en Coto Donana in Spanje. De Oostvaardersplassen is het derde natuurgebied in Nederland waaraan het Europees Diploma is toegekend.

GPSwalking.nlWe dwalen rond en genieten van elke meter. In de kijkhutten spotten we vogels, runderen, ganzen, herten, en zelfs heel in de verte een vos. Hierdoor gaat het eerste deel van de wandeling op z'n gemak. Zeker als we tussen een kudde konikspaarden door moeten nemen we alle tijd. 

Konikspaarden
De konik is van oorsprong een in Polen en Wit-Rusland in het wild of halfwild gehouden paardenras dat klein van stuk en heel sober is. Koń is Pools voor paard, konik (konjiek) voor paardje.

GPSwalking.nlDe konik is nauw verwant aan de tarpan, een uitgestorven wild paard uit oost-Europa. Evenals vele andere oorspronkelijke paardenrassen is de konik klein (ponymaat) en toont zijn vacht kenmerken van het wildkleurpatroon.

Deze eigenschappen maken het paard in het wild minder zichtbaar voor mogelijke predatoren. De konik in de vrije wildbaan heeft geen verzorging nodig en kan het hele jaar buiten blijven. Om deze reden wordt het dier ingezet ter begrazing in natuurgebieden. Ook wordt gekozen voor de konik omdat hij geen kenmerken heeft die door fokkers speciaal voor het gebruik door de mens geselecteerd zijn. De koniks zijn nagenoeg vrij van ziekten die gedomesticeerde paarden kunnen hebben. Hun karakter wordt omschreven als gewillig, rustig en sober.

GPSwalking.nlPaarden hebben een differentiërend effect op de begroeiing. Ze eten graag kort gras, waardoor ze vaak hetzelfde terrein begrazen. Zo ontstaat een typische paardenwei. Een latrine daarentegen verruigt omdat daar door paarden niet gegeten wordt. Hierdoor ontstaan omstandigheden waarbinnen een meer diverse flora en fauna zich kan ontwikkelen.

In Nederland werden koniks voor het eerst in 1981 geïntroduceerd in het natuurbeheer door de bioloog Gerben Poortinga. De introductie was niet uitsluitend bedoeld als manier om bebossing tegen te gaan zoals voorheen de inzet van boerenvee, maar als een integraal onderdeel van de natuur. Grazers en de natuur om hen heen moeten zich in deze visie in onderlinge afhankelijkheid ontwikkelen.

GPSwalking.nlNa lang onderhandelen bereikte Poortinga instemming met een vrije keuze van het uitgangsmateriaal. Aan de kwaliteit van de koniks op de Ennemaborg is dat volgens Margriet Markerink, auteur van het boek "Koniks, wilde paarden in Nederland", nog steeds te zien.

Naar aanleiding van het succes van de natuurontwikkeling op landgoed de Ennemaborg wordt het ras nu voor begrazingsdoeleinden gebruikt in Europese natuurreservaten als de Oostvaardersplassen , Goudplaat (Noord-Beveland) en de Gelderse Poort. Hier functioneert de konik als een van de grote grazers. Ook in omringende landen is de beheersvisie nu overgenomen en toegepast.

GPSwalking.nlHet eerste gedeelte van de wandeling zit er op. Het is al ver na twee uur voordat we het bezoekerscentrum weer passeren. Dat merken we later als we stevig moeten doorlopen om voor het donker binnen te zijn.

Van de open natuur gaan we het bos in. Hier is het hier en daar modderig.

Hollands hout: bos van de toekomst
De Hollandse Hout wordt een buitengewoon bos want de bomen groeien,er op vruchtbare zeeklei. Het door mensen aangelegde bos moet steeds natuurlijker worden. We doen er alles aan om het bos aantrekkelijk te maken voor mens en dier.

GPSwalking.nlRegelmatig kappen
Regelmatig kapt Staatsbosbeheer bomen. De bomen die over blijven krijgen dan meer ruimte om uit te groeien. We zorgen er voor dat er veel verschillende soorten blijven staan die niet allemaal even oud zijn.

Populierehout wordt verkocht aan papier- en palletfabrieken. De andere bomen zijn geschikt voor timmer-, parket- of meubelhout.

Steeds natuurlijker
Hier en daar laat Staatsbosbeheer groepen oude populieren staan. In deze hoge bomen wonen veel dieren die in kleinere bomen niet voorkomen. Er ontstaat zo variatie. Dode bomen worden niet weggehaald, zij bieden woonruimte en voedsel aan weer andere dieren. We worden steeds minder bomen en struiken gepland omdat de oude nu zaad geven. Het bos zorgt zelf voor de volgende generatie.

GPSwalking.nlDicht bos met doorkijkjes
Hier en daar houden worden open plekken in stand gehouden. Vogels en vlinders zijn er vaak druk in de weer in de bosranden. Als het rustig is zijn hier veel reeën te zien. Voor mensen is er dus ook veel te beleven. De fiets- en wandelpaden zijn langs de mooiste plekjes aangelegd.

Dan komen we bij een scheepswrak. Vreemd, een wrak midden in de natuur. Maar nog niet zo heel lang geleden was hier water, de Zuiderzee. Nu is het land.

GPSwalking.nlScheepswrak
Deze heuvel bedekt een schat aan herinneringen. Herinneringen in de vorm van een scheepswrak. Zoals u weet bestaat Flevoland uit polders. De Zuiderzeebodem viel hier in 1957 droog. Schelpen en scheepswrakken herinneren ons vaak aan dit verleden.

Dit wrak is een waterschip uit de 17e eeuw. Het schip was bestemd voor de visvangst, het vervoer van levende vis en het slepen van grote zeeschepen. Vermoedelijk is het schip in een storm in moeilijkheden geraakt en gezonken.

GPSwalking.nlNa het vergaan is het schip in de zeebodem weggezakt en goed bewaard gebleven. Schimmels, die het hout afbreken, leven allen bij voldoende lucht en zuurstof. Deze zijn onder water en in de zeebodem nauwelijks aanwezig.

Na drooglegging zakte het grondwaterpeil sterk. Het wrak kwam deels droog te liggen mede door het inklinken van de grond. Water maakte plaats voor zuurstof. Dat gaf schimmels een levenskans: het hout begon te rotten. Om dit rottingsproces te vertragen is een oplossing gevonden.

GPSwalking.nlVrij
De meeuw die vroeger over het water vloog,
verwonderd zich, hier viel de aarde droog.
Vergane schepen rusten in bos en koren.
Ik ben nieuw land, ik ben maar pas geboren.

Ed Hoornik

De hier toegepaste behoudsmaatregel heet veldconservering. Hierbij wordt het grondwaterpeil plaatselijk verhoogd door de volgende handelingen:

 • Het wrak met grond bedekken
 • Plastic kleed rond het wrak ingraven.
 • Kleed over het wrak heen vouwen.
 • Eén meter grond over het plastic storten

GPSwalking.nlHet regenwater en het optrekkende grondwater houden het wrak nat. Dichte klei onder het wrak voorkomt het wegzakken van het water. Het plastic kleed houdt de zijdelingse uitstroming en de verdamping tegen.

Een windvaan die hoog boven ons hoofd staat geeft het voormalige peil van de Zuiderzee aan. We schatten dat we vroeger in 4 á 5 meter diep water gestaan hadden. Nu genieten we van een fraai stukje natuur.

We lopen vanuit het bos weer richting Oostvaardersveld. Hier is men bezig met een grote herinrichting. De paden die er vroeger lagen zijn nu gedeeltelijk weg en vervangen door nieuwe. De zon zakt al richting horizon en we hebben geen idee hoe lang onze wandeling nog gaat duren. De nieuwe paden staan niet op de kaart en we hopen dat ze de goede kant uit lopen.

GPSwalking.nlHerinrichting Oostvaardersveld
In het Oostvaardersveld wordt het leefgebied verbeterd voor een groot aantal verschillende dieren die in de Oostvaarderplassen voorkomen. Daarnaast komen er voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers meer mogelijkheden om van de natuur en de rust te kunnen genieten.

Wat voor werk gebeurt er en wanneer is het klaar?

Er komen vooral nieuwe waterpartijen en rietoevers bij. Soms stonden op deze plekken bomen en struiken, die zijn verplant of verwijderd. Daarna kan rond half mei het graafwerk beginnen.

GPSwalking.nlEr zijn diverse maatregelen genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de dieren in het gebied verstoord worden. We blijven gedurende de werkzaamheden in de gaten houden of er geen onbedoelde verstoring optreedt.

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland ondersteunt hierbij met (on)gevraagde adviezen. Waar mogelijk en noodzakelijk worden gezamenlijke inventarisaties uitgevoerd, waarbij Staatsbosbeheer verantwoordelijk is en blijft voor het voorkomen van verstoring.

GPSwalking.nlDe verbreding van het fietspad langs de Lage Vaart is nagenoeg afgerond. De uitbreidingvan het wandelpadennetwerk start eind juni. Verder worden er verkeersmaatregelen getroffen op de Praamweg en worden rasters geplaatst. Het totale werk is begin september 2014 klaar.

Wandelen en fietsen
In het Oostvaardersveld zijn de wandelmogelijkheden flink verbeterd. De wandelpaden zijn halfverhard en er liggen vier gemarkeerde routes van verschillende lengte voor u klaar. Ze staan inverbinding met de paden in de vrij toegankelijke Driehoek van de Oostvaardersplassen. Via het fietspad langs het Oostvaardersveld kunt u helemaal rondom de Oostvaardersplassen fietsen, een tocht vol afwisseling en uitkijkpunten van 35 kilometer.

GPSwalking.nlVogels kijken
Vanuit twee vogelkijkhutten en vanaf twee uitzichtpunten kunt u leder seizoen genieten van de vele vogels in het gebied. Trekvogels zoals de brandgans maar ook vaste bewoners zoals de exotisch gekleurde ijsvogel en de opvallend witte grote zilverreiger.

U hebt in het Oostvaardersveld ook een goede kans andere dieren tegen te komen. Naast talloze vlinders en libellen komen in het gebied ringslangen, bevers, vossen en reeën voor. Met zoveel afwisseling willen we graag dat dit zo blijft. Begrazing door konikpaarden en edelherten zorgen daarvoor maar ook de ganzen, waarvan je de grauwe gans het meeste ziet, helpen daarbij. Met een goede toevoer van water zorgen we er voor dat de waterpartijen en rietkragen nat blijven.

GPSwalking.nlDe zon staat op het punt om onder te gaan als we weer bij de parkeerplaats terug zijn. We nemen plaats in een vogelkijkhut om de zon te zien onder te gaan.

We kunnen de ene na de andere schitterende foto schieten. Als we net de camera willen opbergen stormt een stelletje binnen. Net te laat. 10 minuten eerder hadden ze een schitternde zonsondergang mogen meemaken.

Bekijk de laatste foto's in de foto-serie maar. Dan heeft u een fraai overzicht van de zonsondergang.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Hollandse Hout N52.4654 E5.4193
 • Keersluisplas N52.4576 E5.4122
 • Kijkhut 1 (Keersluisplas) N52.4554 E5.4152
 • Kijkhut 2 N52.4451 E5.4076
 • Kijkhut 3 (Wigbels Eiland) N52.4486 E5.4040
 • Kijkhut 4 (Zeearend) N52.4516 E5.4003
 • Kijkhut 5 (De Kluut) N52.4580 E5.4173
 • Kijkhut 6 (De Krakeend) N52.4469 E5.4233
 • Kijkhut 7 (De Poelruiter) N52.4441 E5.4147
 • Kleine Praambult - Vogelkijkpunt N52.4433 E5.4088
 • Oostvaardersplassen N52.4519 E5.4065
 • Oostvaardersveld N52.4447 E5.4201
 • Praambos N52.4421 E5.4141
 • Scheepswrak N52.4564 E5.4344
 • Start/finish/parkeerplaats/bezoekerscentrum N52.4580 E5.4183
 • Vogelkijkwand N52.4470 E5.413
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.